Alabama Rot in Dogs

Pydredd mewn Cŵn Alabama

Mae Pydredd Alabama yn glefyd prin ond difrifol sy'n effeithio ar gŵn ac mae'n bwysig i bob rhiant anifail anwes wybod yr arwyddion a chymryd camau ataliol.

Fel perchennog ci, cadw ein cymdeithion yn iach ac yn hapus yw ein prif flaenoriaeth. Fodd bynnag, mae rhai afiechydon a all fod yn fygythiad difrifol i'n hanifeiliaid anwes, ac un ohonynt yw Pydredd Alabama.

Mae'r cyflwr dirgel hwn ac a allai fod yn angheuol wedi bod ar gynnydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan achosi pryder ymhlith milfeddygon a pherchnogion anifeiliaid anwes fel ei gilydd.

Beth yw Pydredd Alabama?

Mae pydredd Alabama yn glefyd prin ond difrifol sy'n effeithio ar gŵn. Fe'i darganfuwyd gyntaf yn yr Unol Daleithiau yn y 1980au, yn bennaf yn Milgwn. Fodd bynnag, mae bellach yn hysbys iawn yn y DU ers y blynyddoedd diwethaf, lle mae achosion wedi cael eu hadrodd ledled y wlad.

Symptomau Pydredd Alabama:

 • namau croen poenus
 • Doluriau
 • Chwydd
 • Clytiau coch
 • Wlserau
 • Diffygion croen
 • Gormod o lyfu

Mae'r rhain i'w cael fel arfer ar y pawennau, y coesau, y frest, yr abdomen neu'r wyneb.

Mewn camau diweddarach (weithiau ar ôl 3 diwrnod yn unig), gall cŵn yr effeithir arnynt brofi arwyddion o fethiant yr arennau, megis: llai o archwaeth, chwydu, syrthni, mwy o syched ac wrin, deintgig golau neu wlserau ceg.

Achos Pydredd Alabama:

Mae union achos Pydredd Alabama yn parhau i fod yn anhysbys, sy'n ei gwneud hi'n heriol atal a thrin yn effeithlon. Fodd bynnag, credir bod mwyafrif y cŵn a gafodd driniaeth ar gyfer Pydredd Alabama wedi cerdded yn ddiweddar mewn ardaloedd lleidiog a/neu goetir.

Amddiffyn eich ci rhag Pydredd Alabama:

Nid oes unrhyw ffordd sicr o atal Pydredd Alabama tra nad yw'r achos yn hysbys, ond mae rhai camau y gallwch eu cymryd i leihau'r risg:
 1. Cadwch eich ci i ffwrdd o fannau hynod o fwdlyd.
 2. Golchwch a sychwch bawennau a choesau eich ci yn drylwyr ar ôl teithiau cerdded mwdlyd neu wlyb, oherwydd gallai hyn helpu i gael gwared ar unrhyw halogion posibl.
 3. Cadwch lygad ar eich ci am unrhyw arwyddion o friwiau croen neu newidiadau mewn ymddygiad a cheisiwch sylw milfeddygol yn brydlon os byddwch yn sylwi ar unrhyw beth anarferol.
 4. Arhoswch yn wybodus am achosion yr adroddwyd amdanynt o Pydredd Alabama yn eich ardal ac ymgynghorwch â'ch milfeddyg am arweiniad ar fesurau ataliol ychwanegol.

Mae Pydredd Alabama yn glefyd sy'n peri pryder y dylai pob perchennog ci fod yn ymwybodol ohono.

Helpwch berchnogion cŵn eraill trwy rannu'r blogbost hwn i ledaenu ymwybyddiaeth.

Arhoswch yn wybodus, arhoswch yn wyliadwrus a gadewch i ni amddiffyn ein ffrindiau gorau gyda'n gilydd!

Cofiwch, os oes gennych unrhyw bryderon am iechyd eich ci, ymgynghorwch bob amser â'ch milfeddyg am gyngor a gofal personol.

- CanineCraftsUK

Yn ôl i'r blog

Gadael sylw

Sylwch, mae angen cymeradwyo sylwadau cyn iddynt gael eu cyhoeddi.